#130 మరుని జనక maruni janaka

Titleమరుని జనక (ప్రతి)maruni janaka (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మరుని జనక యిది మంచి వేళగాదుర
సరసములాడకుర సామి మ్రొక్కేనుర
maruni janaka yidi mamchi vELagAdura
sarasamulADakura sAmi mrokkEnura
చరణం
charaNam 1
కన్ను లెస్స గీటి కౌగలింప మేటి
వని నమ్మియుంటి వదలు తమ్మికంటి
kannu lessa gITi kaugalimpa mETi
vani nammiyumTi vadalu tammikamTi
చరణం
charaNam 2
నే మగనాలను నేరమెంచుటేలను
ప్రేమతోడ ముద్దులను బెట్టుకొనుట చాలును
nE maganAlanu nEramemchuTElanu
prEmatODa muddulanu beTTukonuTa chAlunu
చరణం
charaNam 3
సామిరేపలెపురి ధామ విను మురహర
కాముని కేళిలోను కలియుట మాను
sAmirEpalepuri dhAma vinu murahara
kAmuni kELilOnu kaliyuTa mAnu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s