#155 ఏలర నాపై Elara nApai

Titleఏలర నాపైElara nApai
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaమిశ్రమmiSrama
పల్లవి
pallavi
ఏలర నాపై బాలుర మోహము
బాలమణితో యేమో బాసలుజేసితవట
Elara nApai bAlura mOhamu
bAlamaNitO yEmO bAsalujEsitavaTa
చరణం
charaNam 1
ఆమెను గూడి రతి అనుభవించితివేమొ
మాపటి వేళలో రాపు జేసేవట
Amenu gUDi rati anubhavinchitivEmo
mApaTi vELalO rApu jEsEvaTa
చరణం
charaNam 2
అలరుబోణి నీతో అలగినదేమో
చెలికాడ ననుగూడి బలిమిజేసేవట
alarubONi nItO alaginadEmO
chelikADa nanugUDi balimijEsEvaTa
చరణం
charaNam 3
హితవుతో పార్థసారథి ననుగూడితె
అతివలు జూచితె అపరాధమగునేమొ
hitavutO pArthasArathi nanugUDite
ativalu jUchite aparAdhamagunEmo

One thought on “#155 ఏలర నాపై Elara nApai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s