#222 భామిని bhAmini

TitleభామినిbhAmini
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaకాంభోదిkAmbhOdi
తాళం tALaజుల్వాjulvA
పల్లవి
pallavi
భామిని నా సామినిందు
ప్రేమతో రమ్మనవే
bhAmini nA sAminimdu
prEmatO rammanavE
కాముని విరిశరములకును కలికి తాళననవేkAmuni viriSaramulakunu kaliki tALananavE
చరణం
charaNam 1
పవనుడు చెలరేగి చాలబాధ నొందజేసెనే
యువిదరొ నాధుడు రాకయున్న విధము దోచెనే
pavanuDu chelarEgi chAlabAdha nomdajEsenE
yuvidaro nAdhuDu rAkayunna vidhamu dOchenE
చరణం
charaNam 2
అలుకజేసియే తరుణినొ యాదరించిగూడెనె
పలువిధముల నెనరులేక పడతిరో నను వీడెనే
alukajEsiyE taruNino yAdarimchigUDene
paluvidhamula nenarulEka paDatirO nanu vIDenE
చరణం
charaNam 3
నాగభూషణావనుడిటు నలువురిలో
మిగులా వోగుజేయదలచి యా యువతి వలలో దగుల
nAgabhUshaNAvanuDiTu naluvurilO
migulA vOgujEyadalachi yA yuvati valalO dagula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s