#232 కర్మసంచయ karmasamchaya

Titleకర్మసంచయ (ప్రతి)karmasamchaya (prati)
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaబేగడbEgaDa
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి
pallavi
కర్మసంచయ ధూమిజకుఠారీ మాహేశ్వరీ శ్రీ
కాళి శాంభవి దుర్గ కౌమారి మర్మమేలను రావె శ్రీ గౌరీ
యే నిను దలంప నిర్మలాంగివి గదవె త్రిపురారీ మనోహారి
karmasamchaya dhUmijakuThArI mAhESwarI SrI
kALi SAmbhavi durga koumAri marmamElanu rAve SrI gourI
yE ninu dalampa nirmalAmgivi gadave tripurArI manOhAri
చరణం
charaNam 1
శీతశైలకుమారి సుకుమారీ నతపతసౌరి
శ్రీకరంబుగ నిన్ను మదిగోరి పాతకుడనన
నిగమసంచారీ యేల బ్రోవవు పావనిగాదా
మనోజారీ కవిజనాధారి
SItaSailakumAri sukumArI natapatasauri
SrIkarambuga ninnu madigOri pAtakuDanana
nigamasamchArI yEla brOvavu pAvanigAdA
manOjArI kavijanAdhAri
చరణం
charaNam 2
నీలకంధరు రాణి కల్యాణి నను బ్రోవు
జలధరవేణి యంబుజపాణి శార్వాణి
జాలమేలను రావె శుభవాణి మౌని సంత్రాణి
చాలనమ్మితి నిన్ను నెదబూని శైకతత్రోణి
nIlakamdharu rANi kalyANi nanu brOvu
jaladharavENi yambujapANi SArvANi
jAlamElanu rAve SubhavANi mauni samtrANi
chAlanammiti ninnu nedabUni SaikatatrONi
చరణం
charaNam 3
నాగభూషణ సుకవి పరిపాలా కరుణాలవాల
నాగకంకణలోల శ్రీ బాలా జాగుసేయుట నీకు
యిది మేలా యేవగనైన శాంభవీ
దయజూడుమీవేళా యికను చలమేలా
nAgabhUshaNa sukavi paripAlA karuNAlavAla
nAgakamkaNalOla SrI bAlA jAgusEyuTa nIku
yidi mElA yEvaganaina SAmbhavI
dayajUDumIvELA yikanu chalamElA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s