#250 మేరగాదు mEragAdu

TitleమేరగాదుmEragAdu
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaఅటాణaTANa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
మేరగాదు లేచి రారా
ఏరా నా సామి
mEragAdu lEchi rArA
ErA nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviనారీమణి కోరి నిన్ను
దారి చూచుచున్నదిరా
nArImaNi kOri ninnu
dAri chUchuchunnadirA
చరణం
charaNam 1
కుందకారి నిబ్బరించినంత
నేడు నొప్పింపుట అందమా నీకు చందమా
అందమని సంద నోర్వ
ఏవేళను తాళనుర
kumdakAri nibbarimchinamta
nEDu noppimpuTa amdamA nIku chamdamA
amdamani samda nOrva
EvELanu tALanura
చరణం
charaNam 2
పాప సురచాప శరచాపయుత కోప నాపై
కోపమా ప్రలాపమా
ప్రతాప శ్రీ చామభూప నీకు
pApa surachApa SarachApayuta kOpa nApai
kOpamA pralApamA
pratApa SrI chAmabhUpa nIku

One thought on “#250 మేరగాదు mEragAdu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s