#256 ఏలరా నాపై ElarA nApai

Titleఏలరా నాపైElarA nApai
Written Byశ్రీ చిన్నయ్యSrI chinnayya
BookjAvaLis of chinniah
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏలరా నాపై చలమేలరా నా సామిElarA nApai chalamElarA nA sAmi
అనుపల్లవి anupallaviనంచుక నన్నేలని వంచెన తెలిసి ఆ
పంచ కరుడించు విలువంచి
గురియుం చేరనే
namchuka nannElani vamchena telisi A
pamcha karuDimchu viluvamchi
guriyum chEranE
చరణం
charaNam 1
జాలము వెలయు గుణశీల నీపై మోహము
తాళజాల చామభూపాల కరుణాయవాల
jAlamu velayu guNaSIla nIpai mOhamu
tALajAla chAmabhUpAla karuNAyavAla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s