#285 తాళుము వగలేలా tALumu vagalElA

Titleతాళుము వగలేలాtALumu vagalElA
Written Byబాసుఖైల విజయవెంకటక్రిష్ణారాయ కవిbAsukhaila vijayavenkaTakrishNArAya kavi
Bookbasukhaila
రాగం rAgaఫరుజుfaruju
తాళం tALaఏకEka
1తాళుము వగలేలా తామస మింతేలనే చాలుచాలునే ఓ తరుణీ
తాళిమి లేకను బాలిక తీరున బాళిని జెంది నన్నేలను దూరెద
ఓ లలనా గేలి గాదె యిపుడేలనె యీ తమి
tALumu vagalElA tAmasa mimtElanE chAluchAlunE O taruNI
tALimi lEkanu bAlika tIruna bALini jemdi nannElanu dUreda
O lalanA gEli gAde yipuDElane yI tami
2మారుని బారికి నోరువ లేదని
కోరిన సామిని గూరిచినందుకా
కీరవాణీ నేరమయ్యె సరివారలు నవ్వెదర
mAruni bAriki nOruva lEdani
kOrina sAmini gUrichinamdukA
kIravANI nEramayye sarivAralu navvedara
3దంతి గమనరో తమ్మయ భూపతి
కంతుని కేళిని గలసిన వేళలో
వంతులేలా గిలిగింతవేళా అతి
వింతలు బల్కెదవు
damti gamanarO tammaya bhUpati
kamtuni kELini galasina vELalO
vamtulElA giligimtavELA ati
vimtalu balkedavu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s