#318 రారా మనవి rArA manavi

Titleరారా మనవిrArA manavi
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaనాటకురంజిnATakuranji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviరారా మనవి చేకోరా లేచి రారా
రారా మనవి చేకోరా మానినీ చిత్తచోరా
రాజకుమార వీరా నిన్నే కోరినదిరా
మేలౌరా లేలేరా రారా రాజాగేర
rArA manavi chEkOrA lEchi rArA
rArA manavi chEkOrA mAninI chittachOrA
rAjakumAra vIrA ninnE kOrinadirA
mElaurA lElErA rArA rAjAgEra
చరణం
charaNam 1
మోము చంద్రునితో సమము సంపెంగ నాసికము
కెమ్మోవి పగడము శంఖము కంధరము
ప్రేమము కామము దీర్పుము క్షేమము
mOmu chandrunitO samamu sampenga nAsikamu
kemmOvi pagaDamu Sankhamu kandharamu
prEmamu kAmamu dIrpumu kshEmamu
చరణం
charaNam 2
ఆరు పున్నాగమును గేరు దంతముంచి
డారు మల్లె మొగ్గలు మీరు, కన్యకామణి
డయరు కన్నుల కర్వుదీరు మై తీరు రంగారు బంగారు నుంగేరు
Aru punnAgamunu gEru damtamunchi
DAru malle moggalu mIru, kanyakAmaNi
Dayaru kannula karvudIru mai tIru ramgAru bangAru nungEru
చరణం
charaNam 3
విళ్ళు కన్బొమ్మలు పాలిళ్ళు మల్లెపువ్వుల
చెళ్ళు రిక్కలగమి గోళ్ళు బాహువుల్ తిమ్మి
తూళ్ళు మీగాళ్ళు తాబేళ్ళు చెవ్రేళ్ళు చిగుళ్ళు
viLLu kan&bommalu pAliLLu mallepuvvula
cheLLu rikkalagami gOLLu bAhuvul timmi
tULLu mIgALLu tAbELLu chevrELLu chiguLLu
చరణం
charaNam 4
ఈశా ద్విభాషి పుల్లకవీశా మానినీ మనోల్లాసా
భాస్కరసుప్రకాశా భవనాశా జగధీశా
దరహాసా లక్ష్మీశా
ISA dvibhAshi pullakavISA mAninI manOllAsA
bhAskarasuprakASA bhavanASA jagadhISA
darahAsA lakshmISA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s