#325 విరిబోణి viribONi

TitleవిరిబోణిviribONi
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaబిళహరిbiLahari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవిరిబోణి వగల్ చూడరాviribONi vagal chUDarA
అనుపల్లవి
anupallavi
పాణులు పల్లవ రాగశ్రేణికలురా
శృంగార వేణిరా
దృక్కులు మరుబాణము లౌరౌరా
pANulu pallava rAgaSrENikalurA
SRngAra vENirA
dRkkulu marubANamu lauraurA
చరణం
charaNam 1
సుందరా నీ పొందుకై నీవందారిలోపల
చాలా అందగాడవందిరా అది
బందరు వగలాడిరా
sundarA nI pondukai nIvamdArilOpala
chAlA andagADavandirA adi
bandaru vagalADirA
చరణం
charaNam 2
సల్లలిత శ్రీ ద్విభాషి పుల్లకవి
వల్లభుని యెల్లా సన్మానించిన శ్రీ
మల్లు దొరరాయ
sallalita SrI dvibhAshi pullakavi
vallabhuni yellA sanmAninchina SrI
mallu dorarAya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s