#473 పోవే పోవే pOvE pOvE

Titleపోవే పోవేpOvE pOvE
Written Byధర్మపురి?dharmapuri?
BookగాయకలోచనముgAyakalOchanamu
రాగం rAgaయమునా కల్యాణిyamunA kalyANi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviపోవే పోవే పోవే పోవే చెలి ||వేగ||pOvE pOvE pOvE pOvE cheli ||vEga||
పోవే వానిటు వేగ తేవే చెలీpOvE vAniTu vEga tEvE chelI
చరణం
charaNam 1
మదనుడు పదను శరము లెదనేయ
మదన సదన మింక పదనించె గదవే
madanuDu padanu Saramu ledanEya
madana sadana minka padaninche gadavE
ననబోణి వినవె ఆ వనజ వైరి యిపుడు
నను బాధించేది న్యాయ మౌనటవే
nanabONi vinave A vanaja vairi yipuDu
nanu bAdhinchEdi nyAya maunaTavE
సరసుడైన ధర్మ పురమున నెలకొన్న
పర వాసుదేవుని తేవే చెలి
sarasuDaina dharma puramuna nelakonna
para vAsudEvuni tEvE cheli

One thought on “#473 పోవే పోవే pOvE pOvE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s