#538 ఏమి సేతు Emi sEtu

Titleఏమి సేతుEmi sEtu
Written Byమంత్రిప్రగడ భుజంగ రావుmantripragaDa bhujanga rAvu
BookగానామృతముgAnAmRtamu
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviఏమి సేతు నెటుల సైతు నా మనోహరా
కాము విరి శరమిటు నను గాసి చేసెరా
Emi sEtu neTula saitu nA manOharA
kAmu viri SaramiTu nanu gAsi chEserA
చరణం
charaNam 1
నీ మనసు నన్ను జూచి నీఱు కాదేరా
కోమలుల నేచ నింత కోరికేలరా
nI manasu nannu jUchi nI~ru kAdErA
kOmalula nEcha ninta kOrikElarA
చరణం
charaNam 2
కరము యౌవనంబిదె నీకు గట్ట మిచ్చెద
విరివిగా నధరా మృతమున విందు చేసెద
karamu yauvanambide nIku gaTTa michcheda
virivigA nadharA mRtamuna vindu chEseda
చరణం
charaNam 3
ఆ రమణి వలె నిను నే నాదరించెద
కరుణ జేసి కఱవు తీర గౌగలింపరా
A ramaNi vale ninu nE nAdarincheda
karuNa jEsi ka~ravu tIra gaugalimparA
చరణం
charaNam 4
సారెకు భుజంగ రావు సన్నుతించెరా
మార జనక నా మీద మనసు నిల్పరా
sAreku bhujanga rAvu sannutincherA
mAra janaka nA mIda manasu nilparA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s