#638 మరుబారి marubAri

TitleమరుబారిmarubAri
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్dharmapuri subbarAyar
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమరుబారి తాళలేనురా ఔరా నాసామిmarubAri tALalEnurA aurA nAsAmi
చరణం
charaNam 1
మరుని బారికి నెంతని తాళుదురా నే
జార శిఖామణి రారా
maruni bAriki nentani tALudurA nE
jAra SikhAmaNi rArA
చరణం
charaNam 2
చెంత రమ్మని నేనెంతని వేడుదురా నే
పంతము సేయకు రారా
chenta rammani nEnentani vEDudurA nE
pantamu sEyaku rArA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s