#790 శివ దీక్షా Siva dIkshA

Titleశివ దీక్షాSiva dIkshA
Written By
Bookజావళీలు – మోదుగులjAvaLIlu – mOdugula
రాగం rAgaకురంజిkuranji
తాళం tALa
పల్లవి pallaviశివ దీక్షా పరురాలనురా యేరSiva dIkshA parurAlanurA yEra
అనుపల్లవి anupallaviశీలమంతైనన్ విడువ జాలనురా నే
శీలమంతైనన్ విడువ జాలనురా
SIlamantainan viDuva jAlanurA nE
SIlamantainan viDuva jAlanurA
చరణం
charaNam 1
శివశివ గురునాజ్ఞ మీరనురా నే
శ్రీ వైష్ణవుడంటె చేరనురా
SivaSiva gurunAjna mIranurA nE
SrI vaishNavuDanTe chEranurA
చరణం
charaNam 2
వడిగ వచ్చి మఠము చొరవకురా
శివార్చన వేళ తలుపు తెరవకురా
మడుగు దాన్ని శరగు ముట్టకురా
మాటిమాటికి నోరు మూయకురా
vaDiga vachchi maThamu choravakurA
SivArchana vELa talupu teravakurA
maDugu dAnni Saragu muTTakurA
mATimATiki nOru mUyakurA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s