854 అందరంగం andarangam

Titleఅందరంగంandarangam
Written Byమదురై ఆర్ మురళిధరన్madurai Ar muraLidharan
Book
రాగం rAga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅందరంగం ఇన్నుం ఎన్నడా
అదై నీ సొల్లడ
ఆణ్న్మగనాయ్ ఎన్నరుగిల్ నీయడా
ఈరుడల్ ఓరుయిర్ ఆన పిన్నుం
andarangam innum ennaDA
adai nI sollaDa
ANnmaganAy ennarugil nIyaDA
IruDal Oruyir Ana pinnum
చరణం
charaNam 1
సొందముం బందముం సుళందిరుక్కుం వేళై
ఎందన్ కరం పిడిత్తాల్ ఏదుం కురైందిడుమో
వందెనై కొంజి
(ఇంగు) వందెనై కొంజి
ఎన్ వడి వళగై పుగళ
సిందనై ఎన్నడ నీ శిలయాన కల్లోడ
sondamum bandamum suzhndirukkum vELai
endan karam piDittAl Edum kuraindiDumO
vandenai konji
(ingu) vandenai konji
en vaDi vazhagai pugazha
sindanai ennaDa nI SilayAna kallODa
చరణం
charaNam 2
సరసం ఇల్లా సాగసంగల్ పురివదిలుం
తని సుగం ఉండు
విరసం ఇల్లా స్పరిశంగల్ అరిదలిలుం
మనమగిళ్వు వుండు
sarasam illA sAgasamgal purivadilum
tani sugam unDu
virasam illA spariSangal aridalilum
manamagizhvu vunDu
Dance at https://www.youtube.com/watch?v=aSorsMy6SxY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s