875 పేళుసఖి pELusakhi

TitleపేళుసఖిpELusakhi
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaవసంతvasanta
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviపేళుసఖి ప్రాణ ప్రియను
బారదిగువ పరి ఇదేను
pELusakhi prANa priyanu
bAradiguva pari idEnu
చరణం
charaNam 1
చుళ్ళ నయన సఖియె మోహది
నా నెనెదె ఈగలెన్న పేళుసఖి
chuLLa nayana sakhiye mOhadi
nA nenede Igalenna pELusakhi
చరణం
charaNam 2
ఈ కెట్టనారి జన్మ
యాకె నిర్మిసిదనో బ్రహ్మ
I keTTanAri janma
yAke nirmisidanO brahma
చరణం
charaNam 3
సాకు సాకు భవద సుఖవు
శోకిసదె ఈగ నీన్న పేళుసఖి
sAku sAku bhavada sukhavu
SOkisade Iga nInna pELusakhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s