892 బెళగాగ beLagAga

TitleబెళగాగbeLagAga
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబిలహరిbilahari
తాళం tALaఅట్టaTTa
పల్లవి pallaviబెళగాగ బంతు బిడెన్న నాళె
తడెయదె బరువెను కేళో మోహన్న
beLagAga bantu biDenna nALe
taDeyade baruvenu kELO mOhanna
చరణం
charaNam 1
బిళుపాదవు జ్యోతిగళు అళి
గిళి కలకల ధ్వని మాడుతలిహవు
తిళిదారు అత్తె నాదినియారు మత్తి
న్నిళి మంచది సాగులుచితవేనొ
biLupAdavu jyOtigaLu aLi
giLi kalakala dhvani mADutalihavu
tiLidAru atte nAdiniyAru matti
nniLi manchadi sAguluchitavEno
చరణం
charaNam 2
కండరె సేరరో ఇవరు భండు
మాడబేకెన్నువ భరదిందలిహరు
దుండుకుచద బాలెయరు పుండ
గండాన ముందె హేళి జీవహిండువరో
kanDare sErarO ivaru bhanDu
mADabEkennuva bharadindaliharu
dunDukuchada bAleyaru punDa
ganDAna munde hELi jIvahinDuvarO
చరణం
charaNam 3
అధర చుంబిసదిరో ఎన్న మత్తె
రదనద గాయవు మాయవు మున్న
ఉదయ కాలదలి ఎద్దు ఎన్న మత్తె
చదుర కృష్ణన నోడి నగువరో మున్న
adhara chumbisadirO enna matte
radanada gAyavu mAyavu munna
udaya kAladali eddu enna matte
chadura kRshNana nODi naguvarO munna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s