897 అభిమాన abhimAna

TitleఅభిమానabhimAna
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaషహానshahAna
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅభిమానవిరలి జాణ ఎన్నాణె కేళ్
బహుమానదొళు నానిన్నవళెందు
abhimAnavirali jANa ennANe kEL
bahumAnadoLu nAninnavaLendu
అనుపల్లవి anupallaviమనసిజ నాటదోళ్ అనుభవ తోరువ
అనుభవిసిద ఘన గుణమణి ఎందూ
manasija nATadOL anubhava tOruva
anubhavisida ghana guNamaNi endU
చరణం
charaNam 1
ఆశిసిదవరన్ను బేసరిదరె బలు
దోషవిదెన్న ఉసుకిదరూ
నవరరసికళు ఎందభిమానదిం
మమతెయ తోరెయదె గుణమణి ఎందు
ASisidavarannu bEsaridare balu
dOshavidenna usukidarU
navararasikaLu endabhimAnadim
mamateya tOreyade guNamaNi endu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s